quality policy

Политика по качеството
Политиката по качество на „КОУТ БЪЛГАРИЯ“ е насочена към непрестанен растеж, основан на утвърж-даване на дружеството като надежден партньор, привличане на нови стратегически важни клиенти и разширяването на дейността към нови пазари. Ръководството на компанията и всички служители гарантират, че:

 • моряците не са обект на експлоатация от страна на служителите по отношение предлагането или назначаването на определени кораби или в определени компании;
 • услугите ни са абсолютно безплатни за всички кандидати за работа;
 • моряците са осведомени относно всички конкретни условия за работата, за която биват наети и за конкретните политики на корабособственика по отношение на тяхната работа;
 • не се използват средства, механизми или списъци, целящи да спрат или разубедят моряците от намиране на работа;
 • не се заплащат такси за набирането или настаняването на екипаж под пряка или непряка форма, частично или цялостно, от кандидата, с изключение на стойността на придобиването от моряка на установеното със закон национално медицинско свидетелство, национална моряшка книжка и паспорт или други подобни лични пътни документи;
 • включва ангажимент за непрекъснато подобряване на СУК и повишаване резултатността и удов-летвореността на потребителите.
  Мотото ни е Ние работим само с най-добрите кандидати за най-добрите компании. е израз на решителността да се отчитат и предвиждат нуждите на корабособствениците, което е необ-ходимо все повече в условията на международна конкуренция.
  Ангажимент на мениджмънта е осигуряване на максимално разбиране и съпричастност към политиката и целите на компанията от страна на всички служители, както и съответствие на поставените цели на оперативно ниво с политиката на компанията и със стратегическата цел за растеж.
  Политиката на Ръководството е документирана и обявена. Тя се ревизира и оценява периодично най-малко веднъж годишно при провеждане прегледа от Ръководството, за да се гарантира нейната адек-ватност и съответствие.
  Политиката на Ръководството се оповестява пред служителите с публикуването й в интернет. Чрез пуб-ликуването й на интернет страницата на www.cote.bg е осигурена достъпност до нея за съответните за-интересовани страни.
  Ние се стремим към изграждане на добра бизнес практика, нейното постоянно усъвършенстване и превръщането й в модел за успешно управление. Вярваме, че това ще позволи постигането на устой-чиво развитие на бизнеса на нашите клиенти (работодатели) и успешна професионалната реализация на кандидатстващите за работа кадри, което ни открива възможности за дългосрочно и успешно парт-ньорство с тях.
  Цели свързани с политиката по качеството Целите, които си поставя компанията в съответствие с тази политика включват: • предоставяне на услуги в съответствие с подписаните контракти, приложимото законодателс-тво, наличните ресурси на компанията и стриктно изпълнение на договорените срокове при кон-курентни цени; • постоянно подобряване на оценките, които получава компанията от своите клиенти; • привличане на нови клиенти и увеличаване на пазарния дял на компанията в сравнение с кон-курентите; • сигурност при управление на информацията използвана при реализиране на услугите; • повишаване ефективността на дейността на компанията чрез намаляване на несъответствията в СУК и предвиждане и неутрализиране на рисковете свързани с дейността.
  Ръководството на „КОУТ БЪЛГАРИЯ“ постоянно проследява своите постижения въз основна на следните критерии за изпълнение:
 • Брой и причини на рекламации от клиенти (работодатели и кандидатстващи за работа кадри). Основа цел е постигане на нулево ниво на рекламации.
 • Брой и стойност на реализираните договори по работодатели. Основна цел постигане на за-пазване на нивото от последните години и по възможност тяхното увеличаване.
 • Адекватна квалификация на сътрудниците на Дружеството. Цел се явява възможността на пер-сонала позволяваща изпълнението и компетентното изпълнение на поетите от Дружеството ангажименти.
 • Управление на риска относно достъпа и управлението на информация в номенклатурата на изпълняваните дейности. Основна цел е запазване на конкурентно-способността на Дружест-вото.
  Като Управител на „КОУТ БЪЛГАРИЯ“, декларирам личното си участие и отговорност за постигането и постоянното изпълнение на заявената политика по качеството.

Политиката е разработена в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015 и MLC 2006 1.4

12/01/2024